Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

​​Görev ve Sorumlulukları

      

1) 6/1/2006 tarihli ve 2006/9972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda belitilen görevleri yerine getirmek.

 

2) Ulaştırma Ana Planı ve Kalkınma Planları ile uyumlu kurumun kısa, orta ve uzun vadeli planlarını hazırlayarak karayolu yatırım politikalarının belirlenmesine esas olmak üzere koridor ve altyapı ihtiyaç analizlerini yapmak.

 

3) Karayolu yatırım projelerinin ekonomik ve finansman fizibilite etütleri ile mevcut veya planlanan karayolu ve karayolu elemanlarının kapasite analizlerini yapmak veya yaptırmak, bu kapsamda geometrik ve fiziki standartların belirlenmesine yönelik değerlendirme ve çözüm önerilerinde bulunmak.

 

4) Karayolu yatırımlarının ülke ekonomisine sağladığı katma değer ile sosyal ve ekonomik faydaların belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

      

5) Genel Müdürlük görev ve sorumluluk alanındaki yol ağına alma, çıkarma, değiştirme ve düzeltme işlemleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlayarak süreci tamamlamak.

 

6) Uluslararası karayolu koridorları ve altyapı projeleriyle ilgili ikili ve çok taraflı işbirliği faaliyetlerini yürütmek.

 

7) Genel Müdürlüğün yaptığı işler ve ürettiği hizmetlere ilişkin ulaşım maliyet etütleri ve verimlilik çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.

 

8) Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemeye yönelik gerekli etütleri yapmak veya yaptırmak.

 

9) Yapılacak analizlerin, tahminlerin ve önerilerin daha rasyonel olması açısından ekonomik ve kaynak etkinliğini içeren ulaşım sistem modellerini kullanmak ve geliştirmek

 

10) Orta ve uzun vadeli strateji ve politikalar çerçevesinde yatırım projelerinin programlanmasına yönelik olarak daha ekonomik yeni finansman kaynakları araştırmaları yapmak veya yaptırmak.

 

11) Genel Müdürlük faaliyetleri için her türlü çalışma haritalarını hazırlamak ve bastırmak.

 

12) İlgili mali yılında bütçe içerisine alınan dış kredi ödeneklerini ve harcamalarını izlemek, akreditif avanslarını açtırmak ve mahsubunu izlemek, bir sonraki yıla devrini yapıp ödenek kaydı yaptırmak.

 

13) Üçüncü şahıs haciz ihbarnameleri, temlik işlemlerinin takibi ile gereğini yapmak.

 

14) Genel Müdürlük yatırımı ve uygulamaları ile ilgili soru ve talepleri birimlerle koordine ederek cevaplamak, Genel Müdürlük çalışmaları hakkında diğer hizmet birimleri ile koordineli olarak dokümantasyon ve bilgilendirme işlerini yapmak.