İç Denetim Birimi Başkanlığı

​Görev ve Sorumlulukları

 

1) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatının tüm işlem ve faaliyetlerinin; amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu ve etkinliğini, nesnel risk analizlerine dayanarak denetlemek ve değerlendirmek.

 

2) Genel Müdürlük kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, varlıklarının koruma altına alınmasını sağlamak amacıyla performans denetimleri yapmak ve önerilerde bulunmak.

 

3) Genel Müdürlüğün faaliyet ve işlemlerinin ilgili Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat ile belirlenen hedef ve politikalara uygunluğunu denetlemek.

 

4) Üretilen bilgiler ile kamuoyuna açıklanan her türlü rapor, istatistik, muhasebe kayıtları ile mali tabloları doğruluk, güvenilirlik ve zamanında yapılıp yapılmadığı açısından değerlendirmek.

 

5) Birimlerin elektronik bilgi sistemleri ile e-Devlet hizmetlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini denetlemek.

 

6) İç kontrol sisteminin etkinliği ve risklerin asgariye indirilmesi için Genel Müdürlük faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek risklerin tanımlanması, gerekli önlemlerin alınması, sürekli gözden geçirilmesi ve mümkünse sayısallaştırılması konularında önerilerde bulunmak.

 

7) Genel Müdürlüğün risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinlik ve yeterliliğini değerlendirmek, gerektiğinde bu konularda bağımsız ve tarafsız rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek.

 

8) Denetim sırasında ve denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek veya suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini Genel Müdüre bildirmek.