Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Görev ve Sorumlulukları

1) Kurumun Basın ve Halkla İlişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak,

 

2) Genel Müdürlük çalışmalarına ilişkin kamuoyundan gelen öneri ve eleştirileri, ilgili birimlerden aldığı bilgi ve belgelerle değerlendirerek, halkla ilişkiler açısından alınabilecek önlemleri belirlemek ve makamın uygun görüşünü alarak uygulanmasını sağlamak,

 

3) Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) kapsamında yapılan başvuruları ilgili birimlere yönlendirerek zamanında ve doğru olarak sonuçlandırmak,

 

4) Karayolları Genel Müdürlüğünü tanıtmak ve Teşkilatın hizmet alanına giren çalışmalar konusunda kamuyu bilgilendirmek, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar ya da kampanyalar hakkında kamuoyu araştırması yaptırmak ve sonuçlarını değerlendirerek makama sunmak,     

 

5) Karayolları Genel Müdürlüğün çalışmalarına yönelik kamuoyunu aydınlatıcı haberler hazırlayarak basın-yayın kuruluşlarınca yayımlanmasını sağlamak, ayrıca kurum içinde iletişimi sağlamaya yönelik süreli yayın, broşür, yazı, fotoğraf, slayt, film, kitap vb. dokümanları hazırlamak,

 

6) Yazılı ve görsel basını günlük olarak izlemek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ilişkin haber, yorum ve yazıları incelemek, bu konularda makamı bilgilendirmek, konu ile ilgili merkez ve taşra birimlerinden alınacak bilgilerle gerektiğinde bu haber ve yorumlara yanıt, açıklama, tekzip hazırlamak ve bunlar için basın ve yayın kurumları nezdinde girişimlerde bulunmak,

 

​7) Açılış ve temel atma törenleri ile Genel Müdürlüğün ve bölge müdürlüklerinin düzenlediği toplantılar ve kampanyalar için broşür, Genel Müdürlük Makamı için konuşma metni, Bakanlık ve Başkanlık Makamları için bilgi notu hazırlanmak, bu faaliyetlerin ve diğer bilimsel - sosyal - kültürel etkinliklerin basın yoluyla kamuya duyurulmasını sağlamak,

 

8) Makamın olumlu görüşü oluştuktan sonra özel gün ve toplantılar için ya da kurum çalışanlarının sosyal ve kültürel yaşamlarına katkıda bulunabilecek ve kurum çalışanları arasında hoşgörü ve sosyal dayanışmanın temini için gerekli hizmetleri Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğü ile işbirliği yaparak planlanmak; öneriler geliştirmek ve bunların hayata geçirilmesi için çalışmak,

 

9) Genel Müdürlük Makamı tarafından yapılacak basın toplantılarını düzenlemek, toplantıları basına duyurmak ve basına yönelik bilgi notu ve dokümanları hazırlamak,

 

10) Genel Müdürlüğün geçmişine ve bugününe yönelik bilgi, belge ve dokümanları toparlayarak tarihçe arşivini oluşturmak,

 

11) Makamın vereceği diğer işleri ve görevleri yapmak.


Şeflikler:

Basınla İlişkiler Şefliği

Halkla İlişkiler Şefliği

Bilgi Edinme Şefliği

Dökümantasyon  ve Yayın Şefliği

Büro Şefliği