İkmal Müdürlüğü | Tavşancıl / Kocaeli

​​​​​​Genel Bilgi

         1950'li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilaveten o zamanki adıyla İkmal Grup Şefliği olarak oluşturulan birimimiz, 1983 yılında İkmal Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür...


Müdürlüğümüzün merkezi İstanbul-Maltepe'deki yerleşkesinden, oradaki Tesisin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satılmasını müteakip, 01.08.2012 tarihinde Kocaeli-Tavşancıl'daki Tesisimize taşınmış olup, Karayolları Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı bir ikmal merkezi olarak hizmetlerini bu yeni adresinde yürütmektedir. 


a) Genel Müdürlüğümüzce yurt dışından satın alınmasına karar verilen her türlü araç, malzeme ve ekipmanın, Türkiye'deki Gümrük Müdürlüklerinden fiili ithal işlemlerini yürütmek, ithal edilen malzemenin muayene ve montaj işlemlerini yapmak veya yaptırmak, ilgili Yönetmeliğe göre giriş evraklarını tanzim etmek, bu evrakları Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri Şubesi Müdürlüğü ve ilgili teknik birimlere ulaştırmak ve gelen malzemeyi Genel Müdürlüğümüzün tahsis planları çerçevesinde kullanıcı bölgelere sevk etmek.


b) Teşkilatımız makine parkında mevcut olan makinelerin yurt dışından ithal edilen yedek parçalarını, Transit Ambarımızda stoklayarak, İkmal Şubesi Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda ihtiyacı olan bölgelere sevk etmek.


c) Genel Müdürlüğümüzce yurt dışından ithal edilen fakat evsafına uygun olmayan malzemenin mahrecine iadesi için gerekli gümrük işlemlerini yapmak.


d) İzmit Tüpraş ve İzmir Aliağa Rafinerilerinden, KKTC'ye bitümlü malzeme ihracı için gerekli gümrük işlemlerini yapmak.


e) Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığının programına göre Teşkilatımız için Tüpraş Rafinerilerinden temin ettiği her çeşit bitümün sevkini ve ambar girişlerini yapmak ve ilgili bölgelere sevklerini gerçekleştirmek.


f) Müdürlüğümüzde bulunan 14.260 ton kapasiteli tanklara gemi ve kara nakliyeleri ile bitüm stoklayarak yine mezkur Başkanlığın dağıtım programına göre ihtiyacı olan bölgelere sevk etmek; ayrıca Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığının talimatları doğrultusunda depolanan kalyak ve motorini ihtiyacı olan bölgelere sevk etmek.


g) Teşkilatımızda mevcut her türlü makine ve teçhizat için gerekli olan ve teminine Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığınca karar verilen malzeme ve yedek parçayı piyasadan temin etmek, stoklamak ve ihtiyacı olan bölgelere sevk etmek.


Teşkilatımızın ihtiyacı olan yukarıdaki hizmetleri ve Genel Müdürlük tarafından verilen diğer işleri, ilgili mevzuata göre İstanbul İli ve gerektiğinde diğer bölgelerde de yürütmek.


Teşkilatımızın görevleri, 25.06.2010 tarihinde kabul edilen 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'la tarif edilmiş olup Müdürlüğümüz bu mevzuat içinde verilen görevleri bir İhtisas Müdürlüğü olarak yürütmektedir.


​​