Teftiş Kurulu Başkanlığı

​Görev ve Sorumlulukları

1) Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatının faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak Genel Müdür adına teftiş, ön inceleme, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

 

2) Müfettişlerin araştırma, ön inceleme, inceleme, soruşturma ve denetim sonucu düzenleyecekleri raporları Başkanlık görüşü ile birlikte Genel Müdürlük makamına sunmak.

 

3) Müfettiş yardımcılığına yarışma ve yeterlik sınavı suretiyle alınma, meslekte yetiştirilme, Müfettişliğe ve Başmüfettişliğe atanma ile Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ait yönetmelikleri düzenlemek.