Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

​​​Görev ve Sorumlulukları

1) Karayolu yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yapmak veya yaptırmak.

 

2) Tasarlanmış ve kesinleşmiş güzergahlarda arazinin yol, köprü, tünel, tesis ve sanat yapıları gibi yol bileşenlerinin ve problemli kesimlerinin her türlü teknik araştırma çalışmalarını ve gerekli laboratuvar deneylerini yapmak, yaptırmak, rapor hazırlamak veya hazırlanan raporlara ilişkin görüş bildirmek.

 

3) Yol boyu yarma ve dolgularının; betonarme veya donatılı zemin iksa ve istinat yapılarının; alt/üst geçitler, ve benzeri sanat yapılarının temellerinin; heyelan, zayıf zemin geçişleri ve benzeri problemli kesimlerin gerektiğinde destek sistemleri (kazıklı, ankrajlı, çivili, bulonlu ve benzeri) ile tünellerin kazı-destek sistemlerinin Jeoloji, Zemin Mekaniği ile Temel Mühendisliği esaslarına uygun analizlerle yeterli güvenliği sağlayacak şekilde uygulamaya esas projelerini hazırlamak, hazırlatmak ve bunların yapım yöntemleri hakkında önerilerde bulunmak, bu işlere ait rapor hazırlamak veya hazırlanan raporu/ raporları kontrol etmek ve görüş bildirmek.

 

4) Yol üstyapısına ilişkin etüt, rapor ve yönetim bilgi/bilişim sistemleriyle ilgili çalışmalar yapmak, yol yapımında toprak işleri ve üstyapı tabakalarının malzeme ve yapım kalitesininin kontrollerini yapmak, yaptırmak,  yeni üstyapı malzemelerini araştırmak, geliştirmek.

 

5) Yol çalışmalarında kullanılması düşünülen malzemelerin ve bu malzemeler kullanılarak meydana getirilen imalatların, teknik özelliklerini ve standartlara/şartnamelere uygunluğunu saptamak, gerekli test ve deneylerini yapmak, kalite kontrol hizmetlerini gerçekleştirmek, merkez ve bölge laboratuvarlarında bulunan cihaz ve ekipmanların kalibrasyon ve ara kontrol ile tamir, bakımlarını yapmak veya yaptırmak.

 

6) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde taahhüt işi bulunanlar da dahil, özel, gerçek ve tüzel kişiler ile diğer kamu kuruluşlarının Başkanlıkça yürütülen hizmetlerle ilgili taleplerini imkânlar ölçüsünde ve ücreti karşılığında gerçekleştirmek.

 

7) Görev alanıyla ilgili şartname, rehber, teknik yayın, birim fiyat ve benzeri dokümanlarını hazırlamak veya hazırlatmak.