Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı

Görev ve Sorumlulukları


1) Genel Müdürlük görev alanı içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akışının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli her türlü araziyi, binalı ve binasız taşınmazları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamulaştırma, satın alma, devir, İrtifak hakkı tesisi,  trampa, kiralama işlemlerini ve bu konuları kapsayan taşınmaz değerleme işlemlerini yapmak ve ilgili mevzuat çerçevesinde değer tespitine esas iş ve işlemleri yaptırmak.


2) Genel Müdürlüğün görev ve faaliyet alanları ile ilgili onaylı projesindeki kamulaştırma sınırları esas alınarak ilgili birimlerle koordineli her türlü imar planı yapmak veya yaptırmak. Onama makamlarından onaylanmasının takibini yapmak. İmar uygulaması işlemlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte protokolle yürütmek.


3) Genel Müdürlük görev alanındaki karayollarında, karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş veya Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerin tespiti,  bilgilerinin güncellenmesi ile kaydının tutulmasını yapmak veya yaptırmak. Kullanımına ihtiyaç duyulmayanların belirlenmesi ile satış, devir, kiraya verilmesi trampaya konu edilmesi ve bunlar üzerinde irtifak hakkı tesisi işlemlerini ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak yapmak. Bu taşınmazlar için ihtiyaç duyulması halinde değerleme işlemlerini yapmak ve ilgili mevzuat çerçevesinde değer tespitine esas veri toplama işlemlerini yaptırmak.


4) Genel Müdürlük görev alanındaki karayollarının yapımında kullanılan her türlü malzeme ocakları ile bağlı tesislerinde yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını hazırlamak, kontrol etmek, malzeme ocaklarının izin ve diğer iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak.


5) Genel Müdürlük görev alanındaki karayolları güzergâhlarındaki taşınmazlarla ilgili olarak tahsis, devir, kamulaştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin tamamlanmasını müteakip ilgili taşınmazların tapu sicillerinde tescil, terkin ve diğer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.


6) Genel Müdürlük görev alanındaki karayolları güzergâh planları uyarınca Devlet ormanları ile millî parklar ve 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki alanlarda, hazinenin özel mülkiyeti ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimine yönelik olarak gerekli olan sahalarda ilgili mevzuata göre alınması gereken izin, vasıf değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek.


7) Arazi toplulaştırma çalışmalarında uygulayıcı kuruluşlarla koordinasyonu sağlayarak teknik ve idari işbirliği yapmak.


8) Her türlü proje hazırlık aşamasında ilgili birimlerce görüş talep edilmesi halinde görev alanına giren konularda görüş bildirmek.


9) Onaylı yol projeleri dikkate alınarak kamulaştırma sınırlarının tespit edilmesi ve bu sınırların işaretlenmesini yapmak veya yaptırmak.


10) Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve protokollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirmek.