Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

​Görev ve Sorumlulukları

1) Genel Müdürlük görev alanına giren yollarda can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik, yatay ve düşey işaretler ile ışıklı ve ışıksız işaretlemeleri, aktif ve pasif koruma tertibatlarını, güvenlik araç ve tesislerini trafik güvenliği kuralları ile işaretleme standartlarına uygun olarak belirlemek,  uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.


2) Trafik ve araç tekniği konularında ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görüş bildirmek.


3) Karayollarının kullanılmasına yönelik kurallar ile yollardaki işaretleme standartlarını uluslararası uygulamaları da dikkate alarak tespit etmek, yayımlamak ve kontrol etmek. gerekli kayıtları tutmak, yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı yollarda çalışma cinsine, şartlarına ve özelliklerine göre işaretleme sistemleri geliştirip uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.


4) Genel Müdürlük görev alanına giren trafiğe açık yollarda trafik güvenliğine ve işaretleme kurallarına uygunluk açısından denetlemek ve projelerini onaylamak. 


5) Karayolları sınır çizgileri dâhilinde çevre kirliliğine neden olan ve/veya trafik güvenliğini tehlikeye sokan her türlü atık madde ile moloz, inşaat, evsel, kimyasal ve benzeri atıkları toplatmak ve bertaraf ettirmek.


6) Genel Müdürlük görev alanına giren yollarda trafik güvenliğini ilgilendiren kavşak, durak yeri, aydınlatma, yol dışı park yerleri gibi tesislerin yerleri hakkında inceleme yapmak ve görüş bildirmek, diğer kuruluşlarca hazırlanan projeleri inceleyerek görüş bildirmek, uygun olanları onaylamak, yol boyu tesisleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen geçiş yolu izin belgesi taleplerini ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak inceleyip karara bağlamak.


7) Bölünemeyecek özel yüklerin karayolu ile taşınması için ilgili mevzuata göre yük taşıma belgesi vermek.


8) Trafik akım sayımları, dingil ağırlığı etütleri, başlangıç-son etütleri ve hız seyahat süresi etütlerini gerçekleştirmek ve sonuçlarını analiz ederek yayınlamak.


9) Ulaşım etütleri sonucunda elde edilen değerlerin gelecekte alacağı boyutları belirlemek üzere trafik tahmini yapmak ve karar üretmek. 


10) Genel Müdürlük görev alanına giren karayollarında yaya ve taşıt sayımları ile yolun ve arazinin özellikleri, diğer tedbirlerin varlığı, görüş mesafeleri gibi bilgileri kapsayan etüt ve incelemeleri yapmak ve değerlendirmek.


11) Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve gerekli önleyici teknik önlemleri almak veya aldırmak.


12) Trafik yönetiminin güvenli, etkin ve hızlı yapılabilmesi için trafik yönetim, sürücü bilgilendirme gibi akıllı ulaşım sistemlerinin kurulmasını sağlamak ve bunları denetlemek.


13) Genel Müdürlük görev alanına giren yollardaki hız işaretlemelerini ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak veya yaptırmak.


14) Genel Müdürlük görev alanındaki geçişi ücretli olmayan karayollarında, karayolu sınır çizgisi içindeki alanlara kurulmuş veya kurulacak reklam panolarına trafik güvenliğini gözeterek izin vermek ve bu izinlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek. 


15) Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini yürütmek, Karayolları Trafik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen görevleri yerine getirmek.