Etüt, Proje ve Çevre Dairesi Başkanlığı

​​​Görev ve Sorumlulukları

  

1) Yapımı kararlaştırılmış olan otoyollar, Devlet ve il yollarının istikşafını yapmak, büroda ve arazide etütler yapmak suretiyle;yol güzergahı koridorunu belirlemek, ilgili birimlerden gerekli bilgileri temin etmek, bu bilgiler doğrultusunda metrajlar dahil güncel teknoloji ve yazılımlar kullanarak,  projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, yapım çalışmaları devam eden veya biten işlerin projesine uygunluğunu izleyerek görüş ve önerilerde bulunmak.

 

2) Proje çalışmalarında, imar planlarının güzergahtan ve tesislerden etkilenmesi durumunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde çalışmak, gerektiğinde imar mevzuatı kapsamında çalışma yapmak veya yaptırmak.

 

3) İlgili kuruluşlarla eşgüdüm içinde, fotogrametrik metotla harita üretimi yapmak veya yaptırmak.

 

4) Yapımına karar verilen otoyollar, Devlet ve il yolları, malzeme ocakları ve tesislerin  çevreye olabilecek etkilerinin belirlenmesi açısından çevre mevzuatı gereğince; büro ve arazi etüt çalışmalarını yaparak harita, plan ve projeler ile Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarını hazırlamak veya hazırlatmak, uygulamaların ÇED raporları doğrultusunda yapılmasını sağlamak için kontrol yaparak önerilerde bulunmak.

 

5) Diğer kurum ve kuruluşların çevresel etki değerlendirme  mevzuatı gereği hazırlayacakları çevresel etki değerlendirme  raporları hakkında Genel Müdürlüğümüzle ilgisi yönünden görüş bildirmek.