Yol Yapım Dairesi Başkanlığı

​Görev ve Sorumlulukları

1) Plan ve programlarla yapımı kararlaştırılmış olan Devlet yolu ve il yollarını, proje bütünlüğünü sağlayacak büyük sanat yapıları ve sanat yapıları dahil, ilgili birimlerle koordine sağlayarak, projesine, teknik ve idari şartnamelerine, sözleşmesine uygun olarak yapmak, yaptırmak, denetlemek, denetlettirmek.

 

2) Projesi hazırlanmış ve Genel Müdürlük bütçesinden ihalesi yapılacak otoyollar, bağlantı yolları ile proje bütünlüğünü sağlayacak büyük sanat yapıları, hizmet tesisleri, sosyal tesisler, dinlenme tesisleri ve benzerlerini yapmak, yaptırmak.

 

3) Birim görev alanıyla ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına ilişkin hizmet talepleri ile gerçek veya tüzel kişilerin konaklama tesisleri, akaryakıt satış istasyonları ve benzeri tesislerin karayoluna giriş ve çıkışların düzenlenmesine dair taleplerini kendi çalışma programını da dikkate alarak yapılacak protokoller çercevesinde ve ücreti mukabilinde yapmak.

 

4) Yolların ıslahını ve üst yapı takviyesini, bitümlü sıcak karışım, beton yol, parke ve benzeri kaplama işlerini yapmak, yaptırmak.

 

5) Dış kredilerin temini ve kullanımı hususlarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, dış finansman kuruluşları ile Genel Müdürlük birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu  sağlamak.

 

6) İhalesi yapılmış yolların yapımı ile ilgili olarak bölgelerde kontrol teşkilatının, emanet usulü ile yapılacak işler için şantiye teşkilatının kurulmasını bunların makine parkı ile eleman ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak.

 

7) Trafik altında yapımı süren yollarda, çalışma zaman dilimlerini mevsim ve trafik şartlarına göre düzenlemek,  trafik emniyetini belirlenen standartlara göre sağlayacak şekilde trafik işaretlemelerini yapmak, yaptırmak.

 

8) Karayollarının yapımı aşamasında, onaylanmış karayolu projeleri uyarınca karayolu sınır çizgisi içerisinde kaldığı tespit edilen su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme, fiber kablo hatları ve ilgili tesislerin karayolu yapımını engellemeyecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin iş ve işlemleri ilgili kurum ve kuruluşlarla da koordine ederek gerçekleştirmek.