Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı

​​Görev ve Sorumlulukları

1) Genel Müdürlük görev alanına giren yollar ve bu yollara ait her türlü büyük sanat yapıları ve sanat yapılarının bakım onarımlarını yapmak veya yaptırmak. 


2)  Kar mücadelesine ilişkin usulleri ve kar mücadelesi yapılacak yolları belirlemek, kar mücadelesini yapmak veya  yaptırmak, olağanüstü hallerde ulaşımı sağlayacak alternatifler oluşturmak.


3) Karayolu sınır çizgisi içinde kalan alanlarda yol boyu ağaçlandırılma, peyzaj ve temizlik hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, ağaçlandırma, peyzaj, altyapı ve üstyapı üzerinde yapılacak çalışmalarla ilgili protokolleri inceleyerek onay vermek.

        

4) Karayolları sınır çizgileri dâhilinde çevre kirliliğine neden olan veya trafik güvenliğini tehlikeye sokan her türlü atık madde ile moloz, inşaat, evsel, kimyasal ve benzeri atıkları toplatmak ve bertaraf ettirmek.


5) Genel Müdürlüğün görev alanına giren karayollarında, yol boyu her türlü tesis ve işletmelerin, park alanlarının kontrolünü ve denetimini yapmak. 


6) Tünellerin havalandırma, aydınlatma, enerji temini, su temini, yangın söndürme,  kontrol sistemi, haberleşme, sinyalizasyon ve benzeri ikincil işleriyle ilgili projelendirme şartnamelerini hazırlayarak projelerini yapmak veya yaptırmak, yapım şartnamelerini oluşturarak ikincil işler imalatlarını yaptırmak.


7) Genel Müdürlük görev alanına giren geçişi ücretli olmayan karayollarında, otoyol, köprü, tünel işletme merkezlerinin bakım ve işletmesini sağlamak.


8) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelecek, yolun altından, üstünden ve yol boyunca geçirilecek her türlü tesis geçiş izni usul, esas ve şartlarını belirlemek. 


9) Genel Müdürlük sorumluluk alanındaki yapımı tamamlanmış ve trafiğe açılmış yollarla ilgili her türlü yol bilgileri, sanat yapılarının proje ve fiziki özellikleri ile fotoğraflarını, envanter kayıtlarına geçirilerek arşivlenmesini sağlamak ve envanter bilgilerini yayınlamak. 


10) Genel Müdürlüğün çalışmaları için gerekli olan her türlü bina ve tesisin yapımı, bakımı, onarımı, yenilenmesi ve muhafazasını yapmak veya yaptırmak. 


11) Karayolu ile taşınacak özel yüklerin  hangi şartlarda geçirilmesine müsaade edileceği hususunda usul ve esasları belirlemek.     


12) Bakım şubelerinin ve bakımevlerinin hizmetin gerektirdiği şekilde kurulması, kaldırılması, yerlerinin veya sınırlarının tespiti ve gerekli hâllerde değiştirilmesi iş ve  işlemlerini yapmak.


13) Birim görev alanındaki yolların sınır çizgisi içindeki alanlarda su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme, fiber kablo hatları ve ilgili tesislerin kurulumu için verilecek izinlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek. 

 

14) Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanması işlemlerini yürütmek, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen görevleri getirmek.