Teftiş Kurulu Başkanlığı

​​​​​​​​​​​​​Çalışmalar

      Teftiş Kurulu Başkanlığı faaliyetlerini; bütçe ve program esasları dâhilinde, Makamca onaylanmış teftiş ve denetim programlarına göre hazırlanmış olan çalışma programları çerçevesinde, istenen amaçlar doğrultusunda yürütmektedir. 

 

       Müfettişler çalışmalarının sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki raporlardan birini düzenler:

 

            I- Olağan Teftiş Raporu

            II- Yılsonu Genel Durum Raporu

            III- Araştırma Raporu

            IV- Soruşturma Raporu

            V- İnceleme Raporu

            VI- Ön İnceleme Raporu

I- OLAĞAN TEFTİŞ RAPORU:

 

          Karayolları hizmetlerini daha verimli kılmak, ileri teknik ve yönetim usullerinin uygulanmasını sağlamak, çalışanların emek, para savurganlığını ve suç işlemelerini önlemek, uyarmak, aydınlatmak ve yol göstermek amacıyla her yıl hazırlanan bir program dahilinde Bölge Müdürlüklerimizin tüm işyerlerine gidilerek ve dosyalar arasından sondaj usulüyle incelemeler yapılarak tespit edilen aksaklıkları belirten raporlardır.

 

       Bu raporlar daha sonra ilgili Daire Başkanlıklarına ve Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilerek bu aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca, raporda belirtilen hususlarda yapılan işlemler hakkında Başkanlığımıza üçer aylık periyotlar halinde bilgi verilmesi de istenmektedir.

 

II- YILSONU GENEL DURUM SONUÇ RAPOR

 

      Genel Durum Raporu, yıllık teftiş programlarının sonunda, program sırasında ifa edilen teftiş, inceleme ve ön inceleme görevleriyle ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına özel bilgi vermek amacıyla müfettişlerce düzenlenir. Bu raporda yönetmeliğin 46.maddesinde belirtilen (Olayla ilgili yapılan yazışmalar, incelemelerin, tetkik ve tahkiklerin neticeleri, görülen hata ve noksanlıklar ile olayın safahatı ve diğer hususlar) hususlara yer verilir.

III- ARAŞTIRMA RAPORU

 

     Genel Müdürlük Makamının lüzum görmesi halinde, belli bir konu üzerinde yapılan araştırma ve inceleme sonucunda düzenlenen raporlardır.

 

IV- SORUŞTURMA RAPORU

 

      Soruşturma Raporları teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonucu düzenlenen rapordur.

 

        a) Adli Soruşturma Raporu: Türk Ceza Kanunu ve ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkındaki Kanunun kapsamına girmeyen eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunun 17. Maddesi kapsamına giren bir suçtan dolayı düzenlenen soruşturma raporunu aslı müfettiş tarafından doğrudan Cumhuriyet Savcılığına, bir nüshası ise Başkanlığa verilir.

 

         b) Disiplin Soruşturma Raporu: Disiplin suçu niteliğindeki tutum ve davranışlarına ilişkin olarak düzenlenir.

 

V- İNCELEME RAPORU:

 

      Yürürlükteki Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Karar ve Genelgelerin uygulamalarında görülen noksanlıklarla ilgili olarak intikal eden şikâyet ve ihbarlar üzerine veya Genel Müdürlükçe  tetkik  ettirilen  konularda  yapılan  İnceleme ve Soruşturmalar sonucunda adli yönden cezai takibatı gerektirmeyen hallerde yapılacak işleme esas görüşlerin bildirilmesi amacıyla düzenlenen raporlardır.

 

    Bu raporlar Genel Müdürlük Makamınca onaylandıktan sonra ilgili Daire Başkanlıklarına veya Bölge Müdürlüklerine intikal ettirilerek gerekli idari işlemlerin (disiplin cezası, görevden alma, hataların düzeltilmesi vb.) gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

 

   Müfettişler suç oluşturan eylemleri teftiş sırasında öğrenirlerse soruşturma izni isterler. Gecikmesinde sakınca görülen durumlarda derhal soruşturmaya başlayabilirler.

 

VI- ÖN İNCELEME RAPORU:

      4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 3. ve 5. maddeleri uyarınca, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan (Türk Ceza Kanunu’na giren; Görevi İhmal, Görevi Kötüye Kullanmak gibi) dolayı yargılanabilmeleri için düzenlenen raporlardır.

 

   Bu raporların sonucunda Soruşturma İzni Verilmesi veya Verilmemesi gerektiği belirtilir. Yetkili merci tarafından da aynı doğrultuda verilen kararlar kesinleştikten sonra suçlu bulunan ilgilinin yargılanma sürecinin başlaması sağlanır.