Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı

​Görev ve Sorumlulukları

1) Harcama birimlerinin talebi ve Genel Müdürün onayı ile bu birimlere ait yapım ve danışmanlık ihaleleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak, ihale süreci tamamlandıktan sonra tamamlanmış ihale dosyalarını ilgili hizmet birimine iletmek.

 

2) Harcama birimlerinin talebi ve Genel Müdürün onayı ile bu birimlere ait mal ve hizmet ihaleleri ile ilgili tüm iş ve  işlemleri  yapmak, ihale süreci tamamlandıktan sonra tamamlanmış ihale dosyalarını ilgili hizmet birimine iletmek.


3) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler ile ilgili koordinasyonu sağlamak, karayolu koridorları ve altyapısı ile ilgili ikili iş birliği faaliyetlerini yürütmek, uluslararası altyapı projeleri ile ilgili altyapı planlaması faaliyetlerini ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği faaliyetlerini gerçekleştirmek.

 

4) Genel Müdürlük teşkilat yapısının ve hizmet dağılımının günün gereklerine göre geliştirilmesi için organizasyon, reorganizasyon, büro organizasyonu, metot incelemeleri ile birimlerin kurulması, bünyelerinin veya bağlantılarının değiştirilmesi ya da tamamen kaldırılması konularında incelemeler yapmak, önerilerde bulunmak.

 

5) Genel Müdürlük teşkilatında kullanılan bütün formları geliştirmek, işlevini yitirmiş olanları kaldırmak, gerektiğinde yeni formlar hazırlamak, yazışma, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlerinde uygulanan sistemleri geliştirmek, Genel Müdürlük görev alanına giren iş ve işlemlerde uygulamada birlikteliği sağlamak ve karşılaşılan problemlere çözüm üreten mevzuat geliştirmesi yapmak, görüş bildirmek, uygulamaya yönelik doküman hazırlamak.

 

6) Genel Müdürlüğün eğitim plan ve programlarını ilgili birimlerle işbirliği yaparak, kendi personeli ile veya gerektiğinde ücreti karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebileceği ve katılımcılara sertifika verilen eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak.

 

7) Orta öğretim ve üniversitelerde okuyan öğrenciler ile yabancı ülkelerden gelen üniversite öğrencilerine staj yaptırmak.

 

8) Eğitimlerde, eğitici olarak, kurum personeli yanında, işinde deneyimli personel veya diğer eğiticilerden hizmet alımı yaparak eğitimde verimliliği artıracak tedbirleri almak.