İşletmeler Dairesi Başkanlığı

​Görev ve Sorumlulukları

1) İlgili mevzuatı çerçevesinde kamu özel işbirliği ile yapılan ve yapılması öngörülen projeler/işlerle ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek.


2) Birim görev alanında bulunan işletmeye açık yolların ve sanat yapılarının envanter bilgilerini toplamak, bakım ve onarım kayıtlarını tutmak. 


3) İşletme hakkı devir işlemleri sonuçlanana kadar işletmeye açık otoyolların bakım ve işletmelerini yapmak veya yaptırmak.


4) Kamu finansmanından karşılanarak yapılan yollar da dahil, geçişi ücretli olan yolların ücretlendirme, para toplama ve buna bağlı iş ve işlemlerini, yapmak veya yaptırmak, elektrik ve elektronik ücret toplama sistemleri ile aydınlatma sistemlerinin sürekli bakımlarını yaptırmak, işletilmesini sağlamak, kontrol etmek.


5) Geçişi ücretli olan otoyol, köprü ve tünellerin,  işletme merkezlerinin bakım ve işletmesini sağlamak.


6) Birim görev alanında bulunan yollar üzerinde trafik güvenliğini sağlamak üzere, yatay ve düşey işaretlemelerle ilgili standartları ilgili hizmet birimleri ile işbirliği yaparak şartlara göre geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.


7) İşletme hakkı devredilen veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan yollarda işletme süresi dolanların geri/devir alınması ve bunların işletme haklarının ilgili mevzuata göre yeniden devri işlemlerini yürütmek.


8) İşletme hakkı devredilmeyen veya Yap-İşlet-Devret modeli kapsamı dışında yapılan   erişme kontrollu olan yolların üzerinde bulunan bakım, işletme ve ücret toplama tesisleri ile yolculukla ilgili park alanları, servis alanları gibi hizmet tesislerinin işletmesini, yapmak, yaptırmak, denetlemek. 


9) Geçişi ücretli otoyollarda karayolu sınır çizgisi içindeki alanlara kurulmuş veya kurulacak reklam panolarına trafik güvenliğini gözeterek izin vermek ve bu izinlere ilişkin her türlü iş ve işlemleri takip etmek ve denetlemek.


10) Trafik altında yapımı süren yollarda, çalışma zaman dilimlerini mevsim ve trafik şartlarına göre düzenlemek, trafik emniyetini belirlenen standartlara göre sağlayacak şekilde trafik işaretlemelerini yapmak veya yaptırmak.