Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Görev ve Sorumlulukları

1)  Genel Müdürlük ve sosyal tesislerin temizlik, aydınlatma, ısıtma, su, telefon ve doğalgaz ihtiyaçlarını temin etmek, lojman, konukevi, yemekhane, kafeterya, toplantı salonları, eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin idari ve mali iş ve işlemleri yürütmek ve sosyal tesislerin işletmesini yapmak veya yaptırmak. 


2) Birimler arası evrak dağıtımını sağlamak, yazı, kayıt, dosya ve arşiv işlemlerini yürütmek.


3) Genel Müdürlükçe ihtiyaç doğrultusunda basımı uygun görülen kitap, harita ve broşürlerin basımı ve yayımı, karayolları çalışmaları ilgili olarak fotoğraf, film, video çekimi yapmak ve bunları arşivlemek. 


4) Yurtdışına yapılacak tek veya grup halindeki seyahatlerin pasaport ve onaylarının alınması işlemlerini takip etmek. 


5) Genel Müdürlük resmi törenlerini koordine etmek.


6) Genel Müdürlük merkez binaları ile tesislerin yangın, hırsızlık ve sabotaja karşı korunması ile ilgili gerekli önlemleri almak.


7) 5/8/2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi Gazte'de yayımlanan Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek.


8) Genel Müdürlük personelinin okul öncesi çocuklarının ve ilköğretime devam eden oniki yaşa kadar çocukların bakım ve eğitimi ile ilgili işleri yürütmek.


9) Genel Müdürlük merkezinde çalışan memur personelin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin ve işçi personelin kendilerinin muayene ve tedavilerini ve gerekli durumlarda hastaneye sevk işlemlerini yapmak, çalışan personele veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere hastalık, ölüm gibi hallerde araç sağlamak ve işlemlerinde yardımcı olmak, belirli zamanlarda bütün personelin sağlık muayenelerini yaptırarak raporlarını hazırlamak, hastalıklardan korunmak için gerekli önlemleri almak ve bunların uygulanmasını sağlamak.


10) Sosyal   etkinlikler planlamak.