Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı

​Görev ve Sorumlulukları

          1) Genel Müdürlük görev alanı içinde bulunan işlerin yapılması, trafik akışının emniyetle ve kolaylıkla sağlanması için gerekli her türlü araziyi, binalı ve binasız taşınmazları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamulaştırma, satın alma,  devir, trampa yapma, kiralama,  toplulaştırma, işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

          2) Gerekli hallerde ilgili birimlerle koordineli olarak Genel Müdürlüğün görev ve faaliyet alanları ile ilgili her türlü imar planı ve imar uygulaması işlerini yapmak veya yaptırmak.

          3) Genel Müdürlük görev alanındaki karayollarında, karayolu sınır çizgisi içinde kalan uygun alanlar ile karayolu sınır çizgisi dışında Genel Müdürlüğe devir ve temlik edilmiş veya Genel Müdürlüğün mülkiyetinde olan diğer alanlardaki taşınmazların ve tesislerden kullanımına ihtiyaç duyulmayanların belirlenmesi ile satış, tahsis, kiraya verilmesi ve bunlar üzerinde irtifak hakkı, kullanma izni veya ön izin verilmesi işlemlerini ilgili hizmet birimleri ile koordineli olarak yapmak veya yaptırmak. 

          4) Genel Müdürlük görev alanındaki karayollarının yapımında kullanılan her türlü malzeme ocakları ile bağlı tesislerinde yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını hazırlamak, kontrol etmek, malzeme ocaklarının izin ve diğer iş işlemlerini yapmak veya yaptırmak. 

          5) Genel Müdürlük görev alanındaki karayolları güzergâhlarındaki taşınmazlarla ilgili olarak tahsis, devir, kamulaştırma veya ilgili diğer hukuki süreçlerin tamamlanmasını müteakip  ilgili  taşınmazların tapu sicillerinde tescil, terkin ve diğer işlemlerini yapmak veya yaptırmak.

          6) Genel Müdürlük görev alanındaki karayolları güzergâh planları uyarınca Devlet ormanları ile milli parklar ve 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamındaki alanlarda, hazinenin özel mülkiyeti ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamındaki yapı ve inşaat hammaddelerinin üretimine yönelik olarak gerekli olan sahalarda ilgili mevzuatına göre alınması gereken izin, vasıf değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek.

          7) Genel Müdürlüğün taşınmaz mülkiyeti ile ilgili konuları içeren sözleşme ve protokollerindeki usul ve esaslarla ilgili görüş bildirmek.