SIRA NO B�LGE NO KONTROL KES�M NO KM BULUNDU�U YER
1 1 650-01 0+000 KARASU KAV�A�I
2 1 575-01 0+000 KARAM�RSEL- ALTINOVA YOLUNUN 5. K�LOMETRES�
3 1 575-01 1+000 KARAM�RSEL- ALTINOVA YOLUNUN 6. K�LOMETRES�
4 2 300-02 6+000 �ZM�R-U�AK YOLUNUN ANBARLAR KAV�A�I
5 2 595-10 15+000 �ZM�R-U�AK AYR. - K�TAHYA YOLUNUN 2. K�LOMETRES�
6 2 595-10 17+000 �ZM�R-U�AK AYR.- K�TAHYA YOLUNUN 4. K�LOMETRES�
7 2 595-12 1+000 U�AK - C�VR�L YOLUNUN 39. K�LOMETRES�
8 4 100-11 0+000 HENDEK- D�ZCE YOLUNUN 16. K�LOMETRES�
9 4 100-14 6+000 GEREDE - SAMSUN YOLUNUN KARAB�K K�PR�L� KAV�A�INDAN SONRAK� 15. K�LOMETRES�
10 4 100-14 14+000 GEREDE - SAMSUN YOLUNUN KARAB�K K�PR�L� KAV�A�INDAN SONRAK� 23. K�LOMETRES�
11 4 200-12 0+000 POLATLI - ANKARA YOLUNUN HAYMANA KAV�A�I
12 4 200-13 0+000 ANKARA - KIRIKKALE DEVLET YOLUNUN OTOYOL KAV�A�I
13 5 400-14 0+000 GAZ�PA�A - ANAMUR YOLUNUN 38. K�LOMETRES�
14 5 400-15 0+000 ANAMUR - BOZYAZI YOLUNUN 1. K�LOMETRES�
15 5 400-15 13+000 ANAMUR - BOZYAZI YOLUNUN 14. K�LOMETRES�
16 5 400-16 0+000 AYDINCIK - S�L�FKE YOLUNUN 1. K�LOMETRES�
17 5 400-16 1+000 AYDINCIK - S�L�FKE YOLUNUN 2. K�LOMETRES�
18 6 260-10 0+000 TOPAKLI - H�MMETDEDE YOLUNUN 21. K�LOMETRES�
19 6 765-13 12+000 DER�NKUYU - G�LC�K YOLUNUN 17. K�LOMETRES�
20 6 300-20 0+000 PINARBA�I - G�R�N YOLUNUN 49. K�LOMETRES�
21 6 300-20 48+000 G�R�N - PINARBA�I YOLUNUN 3. K�LOMETRES�
22 6 300-21 15+000 G�R�N - DARENDE YOLUNUN 31. K�LOMETRES�
23 7 010-15 15+000 YAKAKENT - SAMSUN YOLUNUN 2. K�LOMETRES�
24 7 795-04 0+000 �ORUM - SAMSUN YOLUNUN MEC�T�Z� II KAV�A�I
25 8 850-10 0+000 MALATYA - ADIYAMAN YOLUNUN 23. K�LOMETRES�
26 8 885-10 7+000 ELAZI� - D�YARBAKIR YOLUNUN 7. K�LOMETRES�
27 8 300-27 26+000 B�NG�L-MU� YOLUNUN 0. K�LOMETRES�
28 9 370-03 35+000 BATMAN - S��RT YOLUNUN BA�LICA KAV�A�I
29 9 955-11 1+000 BATMAN - HASANKEYF YOLUNUN 1. K�LOMETRES�
30 10 050-01 0+000 G�M��HANE - BAYBURT YOLUNUN P�RAHMET KAV�A�I
31 11 965-12 33+000 TATVAN - AHLAT YOLUNUN 7. K�LOMETRES�
32 11 400-34 0+000 HAKKAR� - �UKURCA YOLUNUN BEYT���EBAP AYR. KAV�A�I
33 11 400-36 0+000 HAKKAR� MERKEZ KAV�A�I
34 12 100-29 0+000 ERZURUM - A�RI YOLUNUN NENEHATUN KAV�A�I
35 12 100-31 16+000 HORASAN - ELE�K�RT YOLUNUN 49. K�LOMETRES�
36 12 100-31 19+000 HORASAN - ELE�K�RT YOLUNUN 52. K�LOMETRES�
37 12 100-31 28+000 ELE�K�RT- HORASAN YOLUNUN 2. K�LOMETRES�
38 12 100-31 30+000 ELE�K�RT MERKEZ KAV�A�I
39 12 100-32 0+000 A�RI MERKEZ KAV�A�I
40 12 100-32 2+000 A�RI - DO�UBEYAZIT YOLUNUN 2. K�LOMETRES�
41 12 100-33 10+000 DO�UBEYAZIT- A�RI YOLUNUN 32. K�LOMETRES�
42 13 650-11 1+500 AFYON - ANTALYA YOLUNUN ULUBORLU KAV�A�I
43 13 695-10 0+000 �BRAD� - MANAVGAT YOLUNUN AKSEK� KAV�A�I
44 14 650-03 9+000 PAMUKOVA - B�LEC�K YOLUNUN 26. K�LOMETRES�
45 14 650-03 10+000 PAMUKOVA - B�LEC�K YOLUNUN 27. K�LOMETRES�
46 14 650-03 11+000 PAMUKOVA - B�LEC�K YOLUNUN 28. K�LOMETRES�
47 14 650-03 13+000 PAMUKOVA - B�LEC�K YOLUNUN 30. K�LOMETRES�
48 14 650-03 20+000 PAMUKOVA - B�LEC�K YOLUNUN 37. K�LOMETRES�
49 14 650-03 71+000 B�LEC�K - BOZ�Y�K YOLUNUN 24. K�LOMETRES�