Duyuru Detayı

3 ARALIK 2018 TARİHLİ İLANA İLŞKİN SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARA AİT DUYURU

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri aşağıda gösterilmiştir.


Sözlü sınava girecek adaylar yanlarında fotoğraflı resmi kimlik belgeleriyle (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vb.) ilan edilen yer ve saatte sınava alınacaklardır.

SÖZLÜ SINAVA GİRECEK ADAYLARIN SINAV ÖNCESİ YAPACAKLARI İŞ VE İŞLEMLERE AİT AÇIKLAMALAR :

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar;
Aşağıda bağlantısı verilen “Karayolları Genel Müdürlüğü İlk Defa Atanacak Teknik Personel Sözlü Sınav Başvuru Formu”nun çıktısını alarak el yazıları ile okunaklı olarak doldurup fotoğraflarını yapıştırarak imzaladıktan sonra aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 02 Ocak 2019 tarihi saat 17:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz Personel ve Atama Şubesi Müdürlüğünde olacak şekilde elden teslim edecekler veya aynı yere göndereceklerdir. BELGELERİNİ SÖZ KONUSU TARİHE KADAR TESLİM ETMEYEN ADAYLAR SÖZLÜ SINAVA ALINMAYACAKLARDIR.

Karayolları Genel Müdürlüğü İlk Defa Atanacak Teknik Personel Sözlü Sınav Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız !

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği,
b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 
c) 1 adet fotoğraf (Sözlü Sınav Formuna yapıştırılan ile aynı olacaktır.)


BELGELERİN TESLİM EDİLECEĞİ VEYA GÖNDERİLECEĞİ ADRES :
Karayolları Genel Müdürlüğü Personel ve Atama Şubesi Müdürlüğü
İnönü Bulvarı  No:14   A Blok  Kat:2  Oda No:210      06100 Yücetepe/ANKARA

SÖZLÜ SINAV KONULARI : 
Sözlü sınavda adaylar;
a) Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili olarak mesleği dahilinde bulunan konular (mesleki bilgisi),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yeteneği ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden, (a) bendi için 70 puan, diğer bentlerin her biri için 6 puan üzerinden değerlendirilecektir.

BAŞARI SIRALAMASI :
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, Sınav Komisyonu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
 Başarı puanı, adayların KPSS puanı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI :
Genel Müdürün onayladığı listeler, sözlü sınavın bitim tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğün kurumsal internet sitesinde ilan edilecek, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

               Tel : 0312 449 84 10     

               e-posta : ilkatama@kgm.gov.tr