Duyuru Detayı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK

TEKNİK PERSONEL SÖZLÜ SINAVI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU !

09 - 12 Ocak 2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonucuna göre başarılı olan adayların ad - soyad ve atanacak yer bilgileri aşağıdaki bağlantılarda gösterilmiştir.

Atanmaya hak kazanan adaylar atanmalarına esas belgelerini 02 Şubat 2018 tarihi saat (17:00) ye kadar şahsen getirmeleri veya anılan tarihe kadar aşağıda belirtilen adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir.


             ATANMAYA ESAS BELGELER :

              1- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (postayla başvuruda bulunacaklar için noter onaylı örneği)
              2- Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) aslı veya noter onaylı örneği
              3- Askerlik Belgesi
              4- Belgelik Fotoğraf (4 adet)
              5- Adli Sicil Belgesi (e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak çıktı)
              6- Sağlık Kurulu Raporu (görevini devamlı yapmasına engel bir hastalığının olmadığına ve yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olduğuna dair yazılı sağlık kurulu raporu)
              7- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu tıklayınız !
              8- Tüm adaylar için varsa;
                   - Yüksek Lisans Diploması
                   - Ortaöğretim Hazırlık Sınıfı Belgesi
                   - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı hizmetlerini gösterir belge


Not :  Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin son teslim tarihinden sonra ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunu takip eden otuz gün içerisinde yapılacak olup, ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.

Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde, belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler dışında, belgelerini teslim etmeyen veya ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Ataması yapıldığı halde göreve başlamayan adayların belge ile ispatı mümkün olan mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atamaları iptal edilir. İki aylık sürenin hesabında atamanın tebliğ tarihi esas alınır.

Sınavı kazananlardan başvuru formunda ve istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve bundan sonra açılacak olan sınavlara da katılamazlar. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı ve/veya yanıltıcı beyanda bulunanlar kamu görevlisi ise ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

  POSTA ADRESİ : 

          Karayolları Genel Müdürlüğü                                            

          İnsan Kaynakları ve Atamalar Şubesi Müdürlüğü

          İnönü Bulvarı No:14  06100 Yücetepe – Çankaya / ANKARA

  Tel :   (0312) 449 84 10